Centrum Pomocy Psychologicznej i Diagnozy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Dzieci


Diagnozy/opinie


Diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka

Obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem dziecka.

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się

Diagnoza Dysleksji, Dysgrafii i Dysortografii

Diagnoza ryzyka wystąpienia Dysleksji

Diagnoza dojrzałości szkolnej

Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Diagnoza ogólnorozwojowa

Diagnoza funkcji poznawczych

Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka

Badanie inteligencji

Diagnoza umiejętności szkolnych

Logopeda


Diagnoza logopedyczna poziomu rozwoju mowy i komunikacji prowadzona przez neurologopedę

Integracja sensoryczna


Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)

Wielospecjalistyczna diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka

Autyzm


Asperger


ADHD


Młodzież


Dorośli