Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

Metody pracy


Obserwacja


Wywiad


Analiza prac Dziecka


Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 - służy do oceny inteligencji i zdolności poznawczych

Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych lub wybitnych zdolności.

Rozpoznanie mocnych i słabych stron Dziecka.

Test jest dedykowany grupom specjalnym czyli dzieciom z takimi niepełnosprawność ruchowa, autyzm, zespół Aspergera, zespołu genetyczne, afazja, opóźnienie rozwoju mowy i inne. To jedyny test precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.


CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella

TEST oceny inteligencji dla dzieci od II klasy szkoły podstawowej do dorosłości.


Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS

Służy do oceny gotowości szkolnej.


Teczka badania specyficznych trudności w uczeniu się