Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

Dzieci


Diagnoza Dysleksji

Diagnoza ryzyka wystąpienia Dysleksji

Diagnoza ADHD

Diagnoza ogólnorozwojowa

Badanie inteligencji

Diagnoza umiejętności szkolnych

Diagnoza dojrzałości szkolnej

Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka

Obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem dziecka.

Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka

Diagnoza funkcji poznawczych

Diagnoza Autyzmu oraz Diagnoza Zespołu Aspergera

Młodzież


Dorośli